സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
Back

ഒരു കോടി അധിക ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചു.

വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാലയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, വിജ്ഞാനവ്യാപനം എന്നീ മേഖലകളില്‍ പുത്തന്‍ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാനായി ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷിക ഗണിത കൗണ്‍സില്‍ 12-ാം പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി ഒരു കോടി അധിക ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചു.

 

സന്ദേശങ്ങൾ

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍( മുഖ്യ മന്ത്രി )

വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്കും, ...

ശ്രീ അഡ്വ. കെ. രാജു ( ബഹു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ്. വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ...

ശ്രീ വി.എസ. സുനിൽ കുമാർ ( ബഹു കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ സ്വയംതൊഴിൽ ,ഉപതൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ...

ചോദ്യപ്പെട്ടി

Web designed by netBIOS