മുയൽ

മുയലുകളിലെ കോക്‌സീഡിയോസിസ് രോഗം

മുയലുകളില്‍ സാധാരണയായി ക ുവരുന്നതും കര്‍ഷകന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമു ാക്കുന്നതുമായ ഒരു രോഗമാണ് കോക്‌സീഡിയോസിസ്. പ്രധാനമായും ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള മുയലുകളെ ഈ അസുഖം മരണത്തിനിടയാക്കാറു ്. ഐമീരിയ ജനുസ്സില്‍പ്പെട്ട പ്രോട്ടോസോവയാണ് ...
Read More

സന്ദേശങ്ങൾ

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍( മുഖ്യ മന്ത്രി )

വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്കും, ...

ശ്രീ അഡ്വ. കെ. രാജു ( ബഹു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ്. വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ...

ശ്രീ വി.എസ. സുനിൽ കുമാർ ( ബഹു കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ സ്വയംതൊഴിൽ ,ഉപതൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ...

ചോദ്യപ്പെട്ടി

Web designed by netBIOS