സന്ദേശങ്ങൾ
View all

ഡോ.ബി.അശോക് ( വൈസ്ചാൻസലർ, KVASU )

കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ്‌ അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി 2010 ൽ സ്ഥാപിതമയപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ കർഷകർക്ക് നേരിട്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് .

ഈ മേഖലയിലെ ശാസ്ത്രിയമായ അറിവുകളും പരീക്ഷനങ്ങളില്ലുടെ ഉരിത്തിരിഞ്ഞ ആശയങ്ങളും മൃഗ സംരക്ഷണ - ക്ഷീര കർഷകരിലേക്ക്‌ എത്തിക്കുക എന്നത് പരമ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് .

വെറ്റിനറി സർവകലാശാല മൃഗ സംരക്ഷണ - ക്ഷീരവികസന മേഖലയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വിജനാവ്യപനവും തൊഴിൽ സംരംഭകത്വവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ഫാം പോർട്ടലും ഈ മേഖലയിലെ സാങ്കേതിക അറിവുകൾ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കാൻ വെബ് ചാനലും വെബ് റേഡിയോയും താമസിയാതെ തുടങ്ങുകയാണ് .

ഇത് ഈ മേഖലയുടെ സമൂല വികസനത്തിന്‌ അത്യന്താപേക്ഷിതവും അനിവാര്യവുമാണ്‌ .ഫാം പോർട്ടൽ എന്ന ആശയം പ്രവർത്തനവല്ക്കരിക്കപെടുമ്പോൾ ഈ മേഖലയിലെ എല്ലാ വിജ്ഞാനവും കർഷകരുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് .

ഫാം പോർട്ടൽ സൗകര്യം മൃഗ സംരക്ഷണ - ക്ഷീരമെഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കർഷകർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ആശംസ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു .

ബി അശോക്‌

 

 

സന്ദേശങ്ങൾ

ശ്രീ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ( മുഖ്യ മന്ത്രി )

വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്കും, ...

ശ്രീ. കെ.സി. ജോസഫ്( ബഹു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ്. വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ...

ശ്രീ.കെ.പി. മോഹനൻ( ബഹു കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ സ്വയംതൊഴിൽ ,ഉപതൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ...

ഡോ.ബി.അശോക് ( വൈസ്ചാൻസലർ, KVASU )

കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ്‌ അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി 2010 ൽ ...

ചോദ്യപ്പെട്ടി

Web designed by netBIOS