മൽസ്യം

വിണ്‍മിഴികളും കുമിളക്കണ്ണന്‍മാരും

ബലൂണ്‍പോലെ വീര്‍ത്ത കണ്ണുകളുള്ള ഈ സ്വര്‍ണ്ണമത്സ്യത്തെക്കുറിച്ച്, രണ്ടു തരത്തില്‍ ചിന്തിക്കുന്ന ഹോബിയിസ്റ്റുകളേ നിലവിലുള്ളൂ: അങ്ങയറ്റം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും, അങ്ങേയറ്റം വെറുക്കുന്നവരും. ഇങ്ങനെ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ...
Read More

സന്ദേശങ്ങൾ

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍( മുഖ്യ മന്ത്രി )

വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്കും, ...

ശ്രീ അഡ്വ. കെ. രാജു ( ബഹു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ്. വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ...

ശ്രീ വി.എസ. സുനിൽ കുമാർ ( ബഹു കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ സ്വയംതൊഴിൽ ,ഉപതൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ...

ചോദ്യപ്പെട്ടി

Web designed by netBIOS