തീറ്റ

തീറ്റയുടെയും കുടിവെള്ളത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം

ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തില്‍ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ പ്രത്യേകം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കുടിവെള്ള സാമ്പിളിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്താന്‍ മണ്ണുത്തി, പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി കോളേജുകളിലെ വെറ്ററിനറി പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് വിഭാഗവുമായി ...
Read More

സന്ദേശങ്ങൾ

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍( മുഖ്യ മന്ത്രി )

വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്കും, ...

ശ്രീ അഡ്വ. കെ. രാജു ( ബഹു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ്. വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ...

ശ്രീ വി.എസ. സുനിൽ കുമാർ ( ബഹു കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ സ്വയംതൊഴിൽ ,ഉപതൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ...

ചോദ്യപ്പെട്ടി

Web designed by netBIOS