സംക്ഷിപ്തം

2010 ജൂണ്‍ 14 ന് സ്ഥാപിതമായ വയനാട് ജില്ലയിലെ പൂക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കേള വെറ്ററിനറി ആന്റ് അനിമല്‍ സയന്‍സസ് സര്‍വ്വകലാശാല, വെറ്ററിനറി, ക്ഷീരവികസന, ജൈവശാസ്ത്ര, മാനേജ്‌മെന്റ് അനുബന്ധ മേഖലകളിലെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സര്‍വ്വകലാശാലയായി വളര്‍ന്നു വരുന്നു. സര്‍വ്വകലാശാലയ്ക്ക് പാശ്ചാത്തല, ഗവേഷണ വികസനത്തിനായി കേന്ദ്രഗവണ്‍മെന്റില്‍ നിന്നും 100 കോടി രൂപയും, നബാര്‍ഡില്‍ നിന്നും 45 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചിട്ടു ്. സംസ്ഥാനത്ത് മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവികസന മേഖലകളിലെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം, വിജ്ഞാനവ്യാപനം എന്നീ മേഖലയിലൂന്നി സര്‍വ്വകലാശാല പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നു. മണ്ണുത്തി (തൃശ്ശൂര്‍) പൂക്കോട് (വയനാട്) ജില്ലകളിലായി സര്‍വ്വകലാശാലയ്ക്ക് ര ് കാമ്പസുകളും ര ് വെറ്ററിനറി കോളേജും, ഒരു ഡയറി സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജി കോളേജുമു

സന്ദേശങ്ങൾ

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍( മുഖ്യ മന്ത്രി )

വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്കും, ...

ശ്രീ അഡ്വ. കെ. രാജു ( ബഹു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ്. വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ...

ശ്രീ വി.എസ. സുനിൽ കുമാർ ( ബഹു കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ സ്വയംതൊഴിൽ ,ഉപതൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ...

ചോദ്യപ്പെട്ടി

Web designed by netBIOS