വളർത്തു രീതികൾ

ag-¡me ]cn-N-cWw
I¶p-Im-en-IÄ¡v

ag-¡me ]cn-N-cWw  I¶p-Im-en-IÄ¡v       ]cn-Øn-Xn  Imem-hØm hyXn-bm ]T tI{µw tIcf shä-dn-dn kÀÆ-I-em-ime a®p¯n ag-¡m-e¯v A´-co£ Dujvamhv Ipd-bp-¶Xv I¶p-Im-en-I-fpsS t£a-¯npw  DXv]m-Z anI-hnpw Ap-Iq-e-am-sW-¦nepw, ag-aqew IqSp¶  A´-co-£-¯nse CuÀ¸w AYhm BÀ{ZX ]e ag-¡me tcmK-§Ä¡pw Imc-W-am-Imw.  AXp-sIm-­p-Xs¶ Xmsg ]d-bp¶ ap³I-cp-X-ep-IÄ I¶p-Im-en-I-fpsS ]cn-N-c-W-¯nv ...
Read More

 ag-¡me ]cn-N-cWw  tImgn-IÄ¡v       ]cn-Øn-Xn  Imem-hØm hyXn-bm ]T tI{µw tIcf shä-dn-dn kÀÆ-I-em-ime a®p¯n          ag-¡m-e¯v A´-co-£-¯nse Dujvamhv Ipd-bp-¶-Xpw, CuÀ¸w  AYhm AÀ{ZX IqSp-¶Xpw ]e-X-c-¯n-epÅ tcmK-§Ä¡v {]Xy-£-am-tbm, ]tcm-£-amtbm Imc-W-am-Ipw. Cu Ime¯v tImgn-I-fpsS ]cn-N-c-W-¯n Xmsg ]d-bp¶ ap³I-cp-X-ep-IÄ FSp-t¡-­-Xm-Wv. ...
Read More

സന്ദേശങ്ങൾ

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍( മുഖ്യ മന്ത്രി )

വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്കും, ...

ശ്രീ അഡ്വ. കെ. രാജു ( ബഹു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ്. വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ...

ശ്രീ വി.എസ. സുനിൽ കുമാർ ( ബഹു കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ സ്വയംതൊഴിൽ ,ഉപതൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ...

ചോദ്യപ്പെട്ടി

Web designed by netBIOS