സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
Back

ക്ഷീരകര്‍ഷക ശാസ്ത്രജ്ഞ സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ എന്റര്‍പ്രണര്‍ഷിപ്പ് വിഭാഗം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പുമായി ചേര്‍ന്ന് 2013 ജൂലായ് 20 ന്  ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്കായി ഉല്‍പാദന വര്‍ദ്ധനവിന്റെ ഭാഗമായി തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ വലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ ക്ഷീരകര്‍ഷക ശാസ്ത്രജ്ഞ സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക്     വലപ്പാട് മൃഗാശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

 

സന്ദേശങ്ങൾ

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍( മുഖ്യ മന്ത്രി )

വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്കും, ...

ശ്രീ അഡ്വ. കെ. രാജു ( ബഹു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ്. വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ...

ശ്രീ വി.എസ. സുനിൽ കുമാർ ( ബഹു കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ സ്വയംതൊഴിൽ ,ഉപതൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ...

ചോദ്യപ്പെട്ടി

Web designed by netBIOS