സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
Back

തീറ്റയുടെയും കുടിവെള്ളത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം

ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തില്‍ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ പ്രത്യേകം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കുടിവെള്ള സാമ്പിളിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്താന്‍ മണ്ണുത്തി, പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി കോളേജുകളിലെ വെറ്ററിനറി പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാല്‍ മതി. ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ -     9497679630, 9495047649, 0487-2370344

 കാലിത്തീറ്റയുടെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകള്‍ക്ക് വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള മണ്ണുത്തി, പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി കോളേജുകളിലെ ആനിമല്‍ ന്യൂട്രീഷന്‍ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാല്‍ മതി.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0487- 2370344

 

സന്ദേശങ്ങൾ

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍( മുഖ്യ മന്ത്രി )

വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്കും, ...

ശ്രീ അഡ്വ. കെ. രാജു ( ബഹു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ്. വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ...

ശ്രീ വി.എസ. സുനിൽ കുമാർ ( ബഹു കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ സ്വയംതൊഴിൽ ,ഉപതൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ...

ചോദ്യപ്പെട്ടി

Web designed by netBIOS