പൊതു പരിപാടികൾ
Back

Zoonoses day celebration – 2013

Zoonoses day celebration – 2013 was jointly organized on 16-07-2013 by the Department of Veterinary Public Health, Department of Veterinary Preventive Medicine and Epidemiology and Department of Veterinary Parasitology.

The theme of the day’s function was “Mosquito Control”. The Mosquito Control Program was officially inaugurated by a fogging operation in the front of the main College Office block by the Deputy Mayor of Thrissur Corporation, Adv. Subi Babu. Dr. P. V. Tresamol welcomed the gathering, which was presided over by Dr. P. C. Saseendran, Dean, CVAS, Mannuthy. Dr. K Devada inaugurated the Seminar. Sri. Gireesh kumar, Thrissur Corporation Standing Committee Chairman (Health), Smt, Jayasree Bhaskaran, Councillor, and Dr. A. P. Usha felicitated the function. Dr. C. Latha delivered the vote of thanks.

A poster competition for the students was also conducted. Aiswarya Lekshmanan and Thajunnisa A. S. bagged the 1st prize and 2nd prize by Anagha S and team, while the 3rd prize was bagged by Sharon A. J.

A study on the present scenario of various mosquito species in and around the campus in the month of June, 2013 was also conducted. Two students, Sonu S. Nair (2010) and Arya Anil (2009) presented the findings of the study.

A talk on “Mosquito borne diseases and Control” by Dr. Sujith Joseph Banglaw, Assistant Surgeon, Community Health Centre, Vellanikkara for the students and labourers was also part if the programme.

The students of IIIrd year and IVth year were completely involved in the clean- up activity. The student group together with the farm labourers was divided into fifteen groups, which were supervised by faculty members and P. G. Students of the concerned three departments. These groups were allotted to fifteen different sites in and around the campus including the farms, hostels and residential areas.

The following recommendations in light of the day’s programme was put forward:

  • A coordinated effort to be initiated by the whole body of students and employees to keep the campus clean and plastic free.
  • To observe a dry day in a week.
  • Waste materials were to be collected, segregated, sorted and disposed off appropriately, once in a fortnight, especially in the campus and residential areas.
  • As the Corporation has facilities for the disposal of plastic wastes, the plastic waste shall be segregated from the campus and disposed off. In due course, the campus can be made plastic free
  • More number of labourers are to be engaged regularly for campus cleaning on a daily basis.

സന്ദേശങ്ങൾ

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍( മുഖ്യ മന്ത്രി )

വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്കും, ...

ശ്രീ അഡ്വ. കെ. രാജു ( ബഹു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ്. വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ...

ശ്രീ വി.എസ. സുനിൽ കുമാർ ( ബഹു കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ സ്വയംതൊഴിൽ ,ഉപതൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ...

ചോദ്യപ്പെട്ടി

Web designed by netBIOS